Các tình huống pháp lý

Sáp nhập công ty và việc sử dụng nhãn hiệu

Câu hỏi: Năm 2016, công ty cổ phần A được sáp nhập vào công ty tôi. Trong số các tài sản của Công ty A, có một số nhãn hiệu đã được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận và hiện nay công ty tôi có nhu cầu ...

Điều kiện về nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Câu hỏi: Xin hỏi điều kiện về nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (Trang TTĐTTH, MXH) theo quy định của pháp luật gồm những điều kiện gì?

Vi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết