Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CẦN ĐƯỢC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUAN TÂM ĐÚNG MỰC

Thứ Năm, 15/10/2020, 21:12

Công đoàn cơ sở là cấp quan trọng nhất trong hệ thống tổ chức Công đoàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ đại diện người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. Công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những hoạt động quan trọng của công đoàn cơ sở, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người lao động hằng ngày; quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đã được quy định tại Điều 10, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Ảnh minh họa: Người lao động chưa thực hiện tốt quy định về BHLĐ trong sản xuất
   Xác định rõ tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trực thuộc như: Hướng dẫn số 08/HD-CĐĐS ngày 30/7/2019 về việc công đoàn các cấp tham gia công tác ATVSLĐ; Công văn số 13/CĐĐS ngày 31/01/2020, quán triệt các đơn vị về việc thực hiện công tác ATVSLĐ; Công văn số 153/CĐĐS ngày 19/8/2020 về việc quản lý hồ sơ và báo cáo số liệu tai nạn lao động; Công văn số 173/CĐĐS ngày 28/9/2020, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ngay sau khi Tổng công ty có Chỉ thị số 2485/CT-ĐS ngày 23/9/2020 của Tổng công ty ĐSVN về việc thực hiện một số nội dung cấp bách đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công tác xếp dỡ.   
   Tuy nhiên, thông qua kiểm tra, giám sát hoạt động tại một số đơn vị thấy rằng nội dung công đoàn cơ sở tham gia công tác ATVSLĐ vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra. Biểu hiện phổ biến nhất là công đoàn cơ sở chưa quản lý hồ sơ công tác ATVSLĐ một cách khoa học, đầy đủ - đặc biệt là hồ sơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vì vậy chưa chủ động được trong việc theo dõi, giám sát thực hiện chế độ chính sách người lao động; chưa chủ động tham gia xây dựng kế hoạch ATVSLĐ; công tác tự kiểm tra và hướng dẫn an toàn vệ sinh viên hoạt động cũng còn nhiều hạn chế; công tác thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên mặc dù đã có quy định cụ thể nhưng một số đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc…
   Để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thiết nghĩ đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt tại cơ sở cần quan tâm đến mọi lĩnh vực quan hệ lao động, trong đó có công tác ATVSLĐ. Những hoạt động bình thường hằng ngày như nhắc nhở, hướng dẫn anh chị em an toàn vệ sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, cho đến các hoạt động mang tầm kiểm soát nguy cơ rủi ro cần phải được thường xuyên quan tâm. Các chế độ chính sách, các quy định về ATVSLĐ phải thường xuyên giám sát thực hiện. Khai báo, điều tra tai nạn lao động đúng quy định, không dấu diếm thông tin khi có tai nạn lao động xẩy ra, vì nếu doanh nghiệp làm không đúng quy định sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động hoặc có thể dẫn đến khiếu kiện kéo dài./.
T-X-T
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

VNPT-Media