Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thứ Sáu, 27/08/2021, 15:29

1. Đối với BHXH:
Theo Khoản 4 Điều 42 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.”. 
Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do việc tạm hoãn HĐLĐ không bị hủy bỏ hay mất hiệu lực hợp đồng nên theo quy định hiện hành NLĐ tạm hoãn HĐLĐ không tham gia BHXH tự nguyện.
Như vậy, NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH (trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản); trong thời gian này, NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
2. Đối với BHYT: 
Theo Khoản 2, Điều 14,  Luật BHYT quy định: “Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động.”
Khoản 2 Điều 3 Luật BHYT sửa đổi 2014 quy định “mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH”.
Như vậy, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương (tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng) thì không đóng BHXH, BHYT.
Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, BHYT hướng dẫn tại Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 50 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: NLĐ nghỉ việc, thôi việc chấm dứt HĐLĐ thì đơn vị sử dụng lao động kịp thời lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để báo giảm (dừng) tham gia BHXH, BHYT đối với NLĐ. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động lập danh sách báo giảm chậm thì phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó. 
Như vậy, trong tháng nếu đơn vị báo giảm chậm sẽ phải đóng BHYT cho NLĐ đến hết tháng đó và thẻ BHYT của NLĐ có giá trị sử dụng đến hết tháng đó.
NLĐ tạm hoãn HĐLĐ có thể tham gia BHYT hộ gia đình theo Khoản 2 Điều 38 Luật Cư trú sửa đổi khoản 7 Điều 2 Luật BHYT 2008: “Hộ gia đình tham gia BHYT là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú”. NLĐ đăng ký tại đại lý thu BHYT phường, xã địa phương đang tạm trú hoặc thường trú hoặc Đại lý thu bưu điện hoặc BHXH quận, huyện.
 
TVPL Công đoàn ĐSVN
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết