Công đoàn Đường sắt Việt Nam – 73 năm xây dựng và phát triển (25/2/1946 - 25/2/2019)

Công đoàn Đường sắt Việt Nam – 73 năm xây dựng và phát triển (25/2/1946 - 25/2/2019)

Công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt Việt Nam có bề dầy truyền thống cách mạng và truyền thống dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Hơn 130 năm qua, từ những năm cuối của Thế kỷ 19, cùng với sự phát triển của các tuyến đường đã có nhiều cuộc đấu tranh của phu xây dựng đường sắt, từ tự phát ban đầu đấu tranh đòi trở về quê hương, chống đánh đập, bãi bỏ việc cúp lương...đến tự giác tham gia các tổ chức như Hội ái hữu tại các nhà ga, đề pô, nhà máy...


Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam