Các tình huống pháp lý

Điều kiện về nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Thứ Ba, 06/08/2019, 23:05

Câu hỏi: Xin hỏi điều kiện về nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (Trang TTĐTTH, MXH) theo quy định của pháp luật gồm những điều kiện gì?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 7 và khoản 8, Điều 1 (Bổ sung Điều 23 và Điều 23a) Nghị định số 27 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin bao gồm:
+ Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
+ Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
Như vậy, Nghị định số 27 đã bãi bỏ quy định tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 09/2014/TT-BTTT quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông về điều kiện đối với nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

Trước đó, Thông tư số 09/2014 đã đưa ra 5 điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin (gồm Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật; Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên; Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước; Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin; Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin)./
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết