Nâng cao phúc lợi đoàn viên và NLĐ

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN, CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN, CÔNG ĐOÀN

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2019-2023, với mục tiêu tạo bước đột phá trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm ...

Vi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết