Chương trình "Cặp lá yêu thương"

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH "CẶP LÁ YÊU THƯƠNG" TRONG TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH "CẶP LÁ YÊU THƯƠNG" TRONG TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch phát động Chương trình "Cặp lá yêu thương" trong ...

Vi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

VNPT-Media