LẤY Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Căn cứ Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/04/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (có văn bản kèm theo)

Vi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5