Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CẦN BIẾT

Thứ Ba, 03/03/2020, 17:13

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã biểu quyết, thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Đây là tài liệu quan trọng, cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Đường sắt Việt Nam giới thiệu để các cấp công đoàn, cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động biết, thực hiện./. (Các nội dung phản hồi xin liên hệ: Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn ĐSVN Điện thoại: 0243 8222210 Email: bantochuc.kiemtra18@gmail.com )

 
 
 
 
 
 
 XIN MỜI NHẤP THEO ĐƯỜNG LINH NÀY ĐỂ ĐỌC TÀI LIỆU /uploads/DIEU LE CONG DOAN VIET NAM KHOA XII.pdf 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết